Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Plikter og rettigheter i norsk skole

Kilder til denne artikel er Utdanningsdirektoratet (Udir), Lovdata og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) tilrettelagt av inforegi.

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. 

Hovedreglen er, at alle barn og unge, som bor i Norge har rett og plikt til grunnskoleutdannelse. Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte har også ansvar og plikter.


 

Foresattes rettigheter

Kommunene har plikt til å sikre at det etableres et samarbeid mellom hjem og skole. De lovbestemte samarbeidsorganene i grunnskolen skal være etablert, men det er lokal frihet til å utforme samarbeid ut over disse organene. Skolen skal holde kontakt med hjemmet gjennom hele skoleåret.

 

Foresatte har rett til å motta informasjon om eget barn, barnets elevgruppe og skolen.

 

Foresatte skal ha opplysninger om opplæringsmålene i de enkelte fagene, hvordan opplæringen er lagt opp, arbeidsmåter, vurderingsformer, ordensreglement og forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse. Skolen skal gi informasjon uoppfordret om slike forhold.

 

Foresatte har ved henvendelse til skolen rett til svar på de fleste typer spørsmål. Forutsetningen er selvfølgelig at opplysningene ikke berøres av taushetsplikten eller hensynet til ansatte og medelevers personvern. Skolen skal være imøtekommende, men har en viss mulighet til selv å bestemme når og hvordan informasjonen skal gis.

 

Foresattes ansvar

Foresatte har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves i samarbeidet mellom skole og hjem.

Dersom skolene skal fungere godt, kjenner elevene hverandre, og foresatte kjenner både hverandre og hverandres barn.

Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet.

Retten til et godt skolemiljø ivaretas ved at alle involverte tar et ansvar, både skolen, elevene og de foresatte. Det er oppmøteplikt for elevene i grunnskolen. Sykdom skal dokumenteres av foresatte. Dersom permisjon for en kort periode søkes og innvilges, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i denne perioden.

 

Foreldrene må informere skolen

Du som forelder plikter å gi skolen relevant informasjon slik at skolen kan følge opp sine forpliktelser til å oppfylle ditt barns rettigheter. Kontaktlæreren trenger generell informasjon om alle barn, men når barnet har spesielle behov, er god dialog og informasjon fra foreldrene særlig viktig:
 

  • hvis barnet har lærevansker

  • hvis du eller skolen lurer på om barnet lærer det det skal på skolen, eller om det trenger tilrettelegging

  • hvis barnet trenger eller får spesialundervisning

  • Hvis ditt barn har handicap

  • Hvis ditt barn har en langvarig eller kronisk sykdom

Alle skolens personale har taushetsplikt om forhold vedrørende ditt barn. Les mer om taushetsplikt hos FUG >>

Hva kan skolen forvente av foreldrene? 

Film fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Fravær og permisjon


Elevene har plikt til å møte på skolen til alle timer på alle trinn. Det er foreldrenes ansvar å sørge for at elevene møter. En elev kan bare være borte dersom han har fått innvilget permisjon av skolen, eller hvis han er syk.

Skolen kan gi en elev permisjon i inntil ti dager så sant skolen finner det forsvarlig å gi eleven fri. Det kan for eksempel komme an om eleven får opplæring i permisjonstiden, og hva hun går glipp av som følge av fraværet.


Foreldre har det hovedansvaret for opdragelsen av sine barn.

Hva er taushetsplikt?

Taushetsplikt vil si at man ikke kan fortelle videre noe man har fått vite. På skolen gjelder dette uansett om det er et barn som har fortalt om noe, eller om man har fått vite om noe på andre måter.

Taushetsplikten gjelder alle personlige forhold, for eksempel opplysninger om helse, personlige egenskaper, seksualitet, foreldrene / de foresatte, kosthold, hvordan barnet har det, karakterer og skoleinnsats eller forholdet mellom lærer og elev.


Vil du vite mer?

Kilder:  Udir, FUG, infoREGI