Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Nulltoleranse for diskriminering

Alle har et ansvar for å forebygge og hindre diskriminering.

Diskriminering og hatytringer er viktig å bekjempe. Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap eller være et uttrykk for trakassering.

Hva er diskriminering?

Diskriminering er urimelig forskjellsbehandling på grunnlag av en persons religion, etniske bakgrunn, kjønn, seksuelle legning eller funksjonsevne. Diskriminering som finner sted på grunn av kjønn, seksuell orientering, alder, etnisitet eller religion, er regulert av lover som gjelder på ulike samfunnsområder. Direkte diskriminering er når personer som ellers er like, behandles ulikt. Indirekte diskriminering er når personer med ulike behov likevel behandles likt.


Hatytringer

Hatytringer er et stort problem, både blant unge og voksne. Hatytringer er nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende ytringer som rammer individer eller grupper. Det kan være vanskelig å skille en hatefull ytring fra mobbing, hets og andre typer negativ atferd. Dette er fenomener som både grenser til og til dels overlapper hverandre. Hatefulle ytringer skiller seg imidlertid fra andre negative ytringer ved at de direkte eller indirekte formidler et budskap overfor en større gruppe.


Nulltoleranse i skolen

Skolene har nulltoleranse mot krenkelser. Dette er også lovfestet. Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha nulltoleranse også for mindre alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte krenkelser, som utestenging, isolering og baksnakking skal tolereres.


Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Prinsippet om nulltoleranse ble tatt inn i opplæringsloven for å understreke hvor viktig det er at skolene har tydelige holdninger på dette området. Skolens oppgave er også å lære elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger.

Informativ film fra Sverige - umo.se

Diskrimineringsgrunnlag:

  • Kjønn
  • Nedsatt funksjonsevne
  • Etnisitet
  • Alder
  • Seksuell orientering
  • Kjønnsidentitet og -uttrykk
  • Religion

Skolene har nulltoleranse mot krenkelser.

Vil du vite mer?

Kilder: Bufdir, Ldo.no,umo.se