Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Demokrati i skolen

Kilder til denne artikkelen er Utdanningsdirektoratet (Udir), Kunnskapsdepartementet, NRK Super (oppdatert 14.mai 2020)

Demokrati musikkvideo fra NRK Super.

Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier. Demokrati må læres. Skolen gir elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.

Skolens demokratioppdrag

Elever i norsk skole kan mye om demokrati. Demokrati har vært løftet fram i skolens planer, og skolen selv er blitt en stadig mer demokratisk arena. Skolen skal fremme læring om, for og gjennom demokrati. Opplæring om demokrati foregår i samfunnsfag, norsk og KRLE. I norskfaget finnes kompetansemål knyttet til språkets makt, meningsytringer og argumentasjon. I samfunnsfag lærer barna om ulike styringsformer, maktfordeling, politiske institusjoner og prosesser. I KRLE drøftes etiske spørsmål knyttet til diskriminering, menneskerettigheter, respekt og toleranse. Opplæring for demokrati handler blant annet om å stimulere elevene til kritisk tenkning. Opplæring gjennom demokratisk praksis handler om den forståelsen elever får av demokrati gjennom ulike former for medvirkning og flertallsavgjørelser, for eksempel i elevrådet.

 

Elevmedvirkning

Elevmedvirkning er et viktig prinsipp i norsk skole. Det betyr at elevene skal få uttale seg, delta i og ha innflytelse på det som angår dem på skolen. Gjennom elevmedvirkning får elevene opplæring i og erfaring med demokratiske prosesser. Deltakelse utvikler barns ferdigheter i å uttrykke sin mening, lytte og respektere andres, og til forhandling og beslutningstaking. Medvirkning kan også bidra til å redusere krenkelser og ekskludering. En ivaretakelse av retten til å uttale seg er den årlige spørreundersøkelsen Elevundersøkelsen om læring og trivsel på skolen. Elevsamtalen er en annen anledning der elevene kan uttale seg om sin egen skolehverdag til kontaktlæreren.

 

Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, hvor de skal nå fram med sine meninger. Skoleledelsen plikter å ta elevrådssaker på alvor. Tillitselever representerer sin klasse i elevrådet. Dette er en fin arena å trene demokratiske prinsipper i praksis. De som engasjerer seg i elevrådsarbeid, får mange fine erfaringer som kan være nyttige senere i livet.

Demokrati må læres.

Arenaer for demokrati i skolen:

  • Elevrådet
  • Klassemøter
  • Elevundersøkelsen
  • Elevsamtalen
  • Skolevalg

Demokratiopplæring er et overordnet mål med grunnskolen, og er sterkt vektlagt i opplæringsloven og læreplanene.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen: