Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Sosial kompetanse - viktigst av alt?

Kilder til denne artikelen er Utdanningsdirektoratet (Udir), Solneset og Laudal skole.

Evnen til handling samt å se løsninger når det er knute på tråden er god å ha med seg videre i livet. Det handler om sosial kompetanse.

Sosial læring og utvikling er en viktig del av oppvekst og læring.  Foreldrene har selvsagt en meget viktig rolle i dette arbeidet, men skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling. I grunnskolen kalles det sosial kompetanse. Finn ut hvorfor å se hvilke kompetanseområder det settes søkelys på.

Grunnleggende for læring, og et godt liv

Mange mener at sosial kompetanse i seg selv er viktigere enn karakterer når det kommer til arbeidslivet. Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Skolen, elevene og hjemmet har ansvar for å bidra til et godt fellesskap og miljø.

Hvorfor?

Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom mennesker. Dialog står sentralt i sosial læring. Forståelse for verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand er viktig.  Vi bør møte barna, og elevene på en slik måte at vi fremmer kommunikasjon og samarbeid. Dette gir oss mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne.

 

Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir oss et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Slik hver enkelt bidrar til fellesskapet hjemme, og på skolen, bidrar fellesskapet til den enkeltes trivsel, utvikling og læring.

 

Overordnet del av læreplanen

I rammeplanen for grunnskolen skrives det at god dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet. Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen.

 

Hvordan kan opplæring i fag bidra til sosial læring og utvikling?

Sosial læring skjer gjennom å erfare og øve seg i fellesskap med andre. Mye av den sosiale læringen på skolen foregår gjennom samhandling om faglig innhold og i læringsaktiviteter. Når man planlegger opplæring i fag, er pedagogen bevisst på hvordan opplæringen skal bidra til sosial læring og til at elevene utvikler faglige og sosiale fellesskap. Dette kan man gjøre ved å ta valg med utgangpunkt i følgende kategorier:  Mål for opplæringen, Lærerens rolle, arbeidsmetode, hbordan skal eleven lære?, og vurdering.

 

Temamåneder er vanlig.

En god måte å sikre fokus på de forskjellige sosiale ferdigheten er å ha spesiell fokus på enkelte ferdigheter hver måned. 

Her et eksempel fra Solneset skole i Tromsø kommune:

-September: Samarbeid

-Oktober: Asvarlighet

-November: Positiv selvhevdelse

-Desember: Empati

-Januar: Selvkontroll

-Februar: Samarbeid

-Mars: Ansvarlighet

-April: Positiv selvhevdelse

-Mai: Empati

-Juni: Selvkontroll

Eksempel: Ansvarlighet

Under ser du eksempel på kompetansemål for de ulike trinnene på en barneskole:

 

1.trinn

 • Rydde etter deg

 • Holde det ryddig i garderoben
 • Behandle egne og andres eiendeler og arbeid med respekt

2.trinn

 • Gi beskjed til en voksen om noen er slemme med andre
 • Respektere andres eiendeler og arbeid

3.trinn

 • Utføre praktiske ansvarsoppgaver
 • Gi beskjed til en voksen når noe dumt skjer med andre

4.trinn

 • Ansvar for at alle trives
 • Ta konsekvens av egne handlinger

5.trinn

 • Ta ansvar for eget skolearbeid
 • Si fra om mobbing/plaging
 • Holde avtaler
 • Medansvar for klassemiljøet

6.trinn

 • Ansvar for egne handlinger
 • Si fra om mobbing/plaging
 • Ansvar for fadderbarn
 • Medansvar for et inkluderende klassemiljø

7.trinn

 • Ansvar for at alle trives
 • Ansvar for eget skolearbeid
 • Rydde etter deg
 • Respekt for egne og andres eiendeler og arbeid
 • Holde avtaler

Kilde: LAUDAL SKOLE

Ansvarlighet er noe vi øver på hele livet.

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.
 

(Fra Læreplanen overordnet del 3.1)