Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Det psykososiale skolemiljøet

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø.

Et nytt regelverk om skolemiljø fastslår at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Psykososialt miljø

Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever på skolen oppfører seg mot hverandre, både i læringssituasjon og utenom. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene.


Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at de har rett til ikke å bli utsatt for krenkende ord og handlinger. Det er elevens opplevelse av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Det innebærer at skolen ikke kan bagatellisere elevens opplevelse av krenkelse.


Hva skal skolen gjøre?

Skolen har plikt til å sikre at alle elevene får oppfylt sin rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. De ansatte skal gripe inn dersom de får vite om eller har mistanke om at en elev utsettes for krenkelser. I en sånn situasjon har skolen undersøkelsesplikt og de ansatte skal gripe inn så snart som mulig om det er nødvendig eller mulig.


Ledelsen på skolen skal varsles av de ansatte i slike saker. Deretter har ledelsen ansvaret for å sette inn tiltak som han eller hun mener kan gjøre situasjonen bedre. I tillegg skal rektor informere deg som forelder om hva som blir gjort. Rektor skal lage en plan hvis foreldre ber om tiltak.


Hva kan foreldre gjøre?

Hvis du tror at en eller flere elever blir ertet, mobbet eller opplever annen krenkende atferd, kan du be om at skolen gjør noe med det.


Du har rett til å be om tiltak dersom ditt barn blir utsatt for krenkelser, og skolen er pålagt av loven til å behandle saken. Du kan be om tiltak både skriftlig og muntlig, men ved å gjøre det skriftlig kan du i ettertid vise til hva du har bedt om. Du kan be om tiltak per e-post, brev eller på annen måte. Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til fylkesmannen.


Si ifra:

 

  • Be om tiltak om du er bekymret.
  • Du behøver ikke ha forslag til tiltak.
  • Spør skolen om hva som blir gjort.
  • Det er elevens oppfatning av skolemiljøet som teller.

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Kilder:

Udir.no