Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Tilpasset opplæring

Både elever som strever og de som ligger foran har lik rett på tilpasset opplæring. 

Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i skolen. Alle elever skal møte utfordringer og krav de kan strekke seg mot, som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre.

Hva skal tilpasses?

Retten til tilpasset opplæring er forankret i opplæringsloven og i læreplanverket. Den gjelder for alle elever. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.


Formålet med tilpasset opplæring er at alle elever skal ha like muligheter til å utvikle seg, uavhengig av utgangspunkt og forutsetninger. Tilpasningen handler ikke bare om opplæringens innhold, men også hvordan undervisningen er organisert, hva slags lærestoff barna skal arbeide med og hvilken type oppgaver de skal løse for å nå læringsmålene.

 

Hvordan foregår tilpasset opplæring?

Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon. Variasjon i for eksempel arbeidsoppgaver, lærestoff, intensitet i opplæringen, organiseringen av opplæringen, læremidler og arbeidsmåter.


Opplæringen skal tilpasses på to nivåer, både til den enkelte elev og til hele elevgruppen. For at læreren skal kunne tilpasse opplæringen, må han eller hun ha kunnskap om den enkelte elevs evner og forutsetninger. Dette kartlegges gjennom observasjon, samtaler med foreldre, andre lærere og eleven selv. Kartleggingsprøver er også med på å gi skolen kjennskap til elevens nivå.


Spesialundervisning

Tilpasset opplæring gjelder både for de som følger ordinær opplæring og for de som mottar spesialundervisning. I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett til noen særskilt tilrettelegging.


Spesialundervisning er for barn som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Spesialundervisning er en individuell rett eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet. Vurderingen om et barn har behov for spesialundervisning gjøres etter en utredning av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Tilpasning kan foregå gjennom:


  • Varierte arbeidsmåter
  • Ulikt lærestoff
  • Ulike læringsstrategier
  • Organisering av undervisningen
  • Arbeid med læringsmiljø
  • Pedagogiske metoder

Vil du vite mer?

Relaterte artikler, Foreldrepulsen

Tekstkilder: Udir, KD, FUG

Fra enehersker til målstyrt maur.