Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

FAU - hva, hvorfor og hvordan?

Kilder til denne artikkelen er FUG og Udir.

Opplæringsloven krever at alle skoler skal ha et FAU, men det er ikke den viktigste grunnen til at du bør engasjere deg.

Medlemmene i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er ofte klassekontakter. De skal representere alle foreldrene ved skolen. FAU skal være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og skal fremme samarbeidet mellom disse. Forskning viser at engasjerte foresatte gir bedre læring. Ditt engasjement smitter over på barnet.

Hva er FAU?

FAU er et arbeidsutvalg bestående av valgte foreldrerepresentanter. Dette arbeidsutvalget fungerer som et styre for alle foreldrene, og kalles FAU. Hvordan FAU velges og er sammensatt avhenger av skolens størrelse og organisering. Det er vanlig at det er minst én foreldrerepresentant fra hver klasse eller trinn. Ofte har FAU vedtekter som forteller hvordan valgordningen er.

 

Hva gjør FAU?

Et FAU kan ha mange oppgaver og fokusområder, avhengig av hva behovene er på den enkelte skole. Mange FAU engasjerer seg i de fysiske forholdene ved skolen, og trafikkforholdene i skolens nærmiljø.

Sosiale tiltak for foreldre og elever, ulike arrangementer, tiltak mot mobbing og for å forbedre læringsmiljøet, kan være andre oppgaver. FAU/klassekontakter bør være en viktige støttespillere for kontaktlærer. 

 

"Er det noe vi kan gjøre for å bidra til bedre læring og klassemiljø?"

 

Noen FAU er også involvert i kurs og informasjonstilbud til foresatte, gjerne i samarbeid med skoleledelsen. Oppfølging av enkelte prosjekter, for eksempel knyttet til IKT i skolen, skolevurdering, integreringssatsning eller bygge- og rehabiliteringsplaner, kan være aktuelle oppgaver for et FAU. Generelt utviklings- og planarbeid ved skolen engasjerer også gjerne FAU seg i.


Hvorfor FAU?

Opplæringsloven, Barneloven og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring. Foreldre har dessuten rett til medvirkning i skolen. Derfor må skolen legge til rette for samarbeid, og FAU er et viktig organ i denne sammenhengen.

 

FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning i skolen, og har medansvar for at foreldrene bidrar til arbeidet for et godt læringsmiljø.

Hvorfor engasjere seg? 

Å engasjere seg i sitt barns hverdag er viktig, interessant og meningsfylt.

  1. Du får god kontakt  med skolen
  2. Du får bedre innsikt i skolens arbeid
  3. Du får god kontakt med andre foresatte.
  4. Ditt barn legger merke til at du engasjerer deg i dets hverdag
  5. Det er gøy!
  6. Engasjerte foresatte gir bedre læring.

Hve er egentlig viktigere enn å følge oppp sitt eget barn?

Hvordan kommer jeg i kontakt med FAU?:

Det er vanlig at alle klassegrupper har minst én FAU-representant. Denne er ditt kontaktpunkt. I tillegg finnes det ofte info om hvem som er leder for FAU på skolens nettsider.


I forbindelse med skolestart vil du finne nyttige artikler for grunnskoleforeldre. De er tagget #foreldreskolen. Trykk her for å lese dem>>

Kilde:FUG

Filmer