Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Ordensregler

Kilder til denne artikkelen er Utdanningsdirektoratet (Udir)

Det er viktig å ha klare og forutsigbare regler i skolehverdagen. 

Ordensreglene skal fortelle hvordan elevene skal ha det på skolen, hva de kan og ikke kan gjøre, og hva som skjer hvis reglene brytes. Det er viktig at elever og foresatte gjør seg kjent med innholdet i skolens ordensreglement.

Hvorfor har skolen ordensregler?

For å fremme læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er det viktig å ha klare rammer. Ordensregler kan bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes. Reglene retter seg hovedsakelig mot elevene, men vil også være viktig for rektor, ansatte og foreldrene ved skolen.

 

Hvordan skal ordensreglene være?

Reglene bør i så stor grad som mulig være positivt utformet, slik at man i større grad fokuserer på hvordan man vil ha det på skolen enn hvordan man ikke vil ha det. Ordensreglene skal være med på å skape et godt forhold både mellom elever, og mellom elever, lærere og andre ansatte. Skolen kan bruke ordensreglene til å tydeliggjøre sitt idégrunnlag for å skape gode vilkår for læring og trivsel. Selv om ordensreglene primært skal vise til atferd knyttet opp mot sikkerhet, miljø og undervisning, bør ikke reglementet kun vise til plikter og sanksjoner.

 

Hvem utformer dem?

Det er kommunen som er ansvarlig for at det blir fastsatt et ordensreglement, men det ansvaret kan delegeres til for eksempel rektor på skolen. I noen kommuner utarbeides det et felles reglement for alle skolene i kommunen. Ofte gis den enkelte skole mulighet til å legge til utfyllende regler som gjelder for akkurat sin skole. Elevråd, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg, der elever er representert, er viktige samarbeidspartnere ved utformingen av ordensregler, og de må også høres før reglene fastsettes.

Sjekkpunkter:

 

Ordensreglementet skal vise hvordan skolen skal gå frem før en reaksjon tas i bruk.

 

Skolen skal kun bruke bortvisning som reaksjonsform ved alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet.

Vil du vite mer?