Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hvordan lærer ditt barn?

Kilder til denne artikkelen er: Elevside.no, Kunnskapsdepartementet,  Learningstyles.net, infoREGI  Tilrettelagt av infoREGI as.

Et sentralt begrep i den norske skole er tilpasset opplæring. Hva mener vi med det, og hvordan lærer ditt barn best?

Ditt barns lærestil er nøkkelen til hvordan det kan bli bedre på skolen og i mellommenneskelige situasjoner. Når du vet hvordan barnet mottar og behandler informasjon, kan det gjøre innlæring og kommunikasjon enklere og mye mer effektiv.  

 

 

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring er et begrep som brukes i norsk skole, hvor man har som prinsipp å gi en opplæring som passer for den enkelte eleven. Tilpasset opplæring handler om tilrettelegging for læring der eleven, ut ifra evner og forutsetninger, søker utfordringer og utvikler seg.  

Skolen skal:
- stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
- fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
- sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring.

Utdanningsdirektoratet om tilpasset opplæring

"Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet" Les mer hos udir>>

 

Global eller analytisk tilnærming?

En av læringsteoriene som har fått oppmerksomhet rundt ulike tenke- og læringsstiler er Dunn og Dunns læringsstilmodell. Det har blitt en anerkjent modell innenfor opplæring og skole. 


Dunn og Dunn definerer læringsstil slik: Hvordan vi konsentrerer oss, tar inn, bearbeider og husker nytt stoff. Dette elementet beskriver hvorvidt eleven lærer fra et helhetlig perspektiv og således oppfatter fra helhet til del eller detalj, eller om eleven lærer fra et detaljperspektiv og dermed oppfatter fra del eller detalj til helhet

De fleste av oss har en blanding av analytiske og globale egenskaper. Globale elever ønsker gjerne å få med seg det store bildet først før han/hun går nærmere inn i stoffet  og kan lære seg detaljer. Analytiske elever foretrekker å lære steg for steg, detalj for detalj i meningsfull rekkefølge. Når de kjenner alle deler, settes delene sammen til en helhet.


Tabellen under ser du hva som karakteriserer de to lære stilene.

Man kan stort sett kan lære det samme, men på forskjellige måter.

Global lærestil

Særtrekk

 1. Trenger å forstå helheten.
 2. Kan ta impulsive beslutninger. Vanligvis interessert i små gruppeaktiviteter.
 3. Skjønner de store sammenhenger, hopper over detaljer, leser mellom linjene
 4. Relaterer det som læres til egne erfaringer og liker å høre andres meninger
 5. Ser sammenhenger og liker sammenhenger.
 6. Kan arbeide med flere ting samtidig.
 7. Er oppmerksom på hva som skjer rundt seg mens man lærer.
 8. Svarer ofte «Det kommer an på…».
 9. Vil vite hvilken relevans lærestoffet har. Foretrekker at det viktige utheves.
 10. Foretrekker oppsummeringer.

Miljøfaktorer

 1. LYD: Foretrekker lyd
 2. LYS: Foretrekker svakt lys
 3. UTHOLDENHET: Foretrekker å arbeide på flere saker samtidig, med stadige avbrekk
 4. MATINNTAK: Liker å spise / drikke / tygge mens de lærer

Analytisk lærestil

Særtrekk

 1. Lærer trinn for trinn
 2. Analyserer et problem for så å komme med en løsning.
 3. Er interessert i detaljer og husker dem ofte
 4. Abeider ofte alene.
 5. Er ikke interessert i instruktørens personlige erfaringer.
 6. Gjør en ting om gangen og distraheres ikke lett.
 7. Liker ikke vage oppgaver. «Tenk deg at….…»
 8. Foretrekker klare graderingskriterier og tilbakemeldinger.
 9. Foretrekker at det viktige utheves.

Miljøfaktorer

 1. LYD: Vil ha det stille
 2. LYS: Vil ha sterkt lys
 3. UTHOLDENHET: Foretrekker å arbeide med én sak til denne er ferdig, deretter neste
 4. MATINNTAK: Foretrekker å spise/ drikke / tygge etter at jobben er gjort

Finn ut mer?

- Dunn og Dunn-modellen (Wikipedia NO). 
- Tilpasset opplæring (Udir)