Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Rettigheter og plikter

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. 

Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte har også ansvar og plikter. Likeledes har foresatte rett til medvirkning og til å få informasjon om barnet på skolen.


Foresattes rettigheter

Kommunene har plikt til å sikre at det etableres et samarbeid mellom hjem og skole. De lovbestemte samarbeidsorganene i grunnskolen skal være etablert, men det er lokal frihet til å utforme samarbeid ut over disse organene. Skolen skal holde kontakt med hjemmet gjennom hele skoleåret.


Foresatte har rett til å motta informasjon om eget barn, barnets elevgruppe og skolen.


Foresatte skal ha opplysninger om opplæringsmålene i de enkelte fagene, hvordan opplæringen er lagt opp, arbeidsmåter, vurderingsformer, ordensreglement og forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse. Skolen skal gi informasjon uoppfordret om slike forhold.


Foresatte har ved henvendelse til skolen rett til svar på de fleste typer spørsmål. Forutsetningen er selvfølgelig at opplysningene ikke berøres av taushetsplikten eller hensynet til ansatte og medelevers personvern. Skolen skal være imøtekommende, men har en viss mulighet til selv å bestemme når og hvordan informasjonen skal gis.


Foresattes ansvar

Foresatte har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves i samarbeidet mellom skole og hjem.

Dersom skolene skal fungere godt, kjenner elevene hverandre, og foresatte kjenner både hverandre og hverandres barn.

Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet.

Retten til et godt skolemiljø ivaretas ved at alle involverte tar et ansvar, både skolen, elevene og de foresatte. Det er oppmøteplikt for elevene i grunnskolen. Sykdom skal dokumenteres av foresatte. Dersom permisjon for en kort periode søkes og innvilges, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i denne perioden.

Foreldremøter skal gi informasjon om:

  1. Skolen
  2. Læreplanverket
  3. Foreldremedvirkning
  4. Rutiner
  5. Annet som er relevant for foreldrene

Foresatte har primæransvaret for oppfostringen av sine barn.

Vil du vite mer?

I forbindelse med skolestart vil du finne nyttige artikler for grunnskoleforeldre. De er tagget #foreldreskolen. Trykk her for å lese dem>>

Kilder:  Udir, FUG, infoREGI