Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

§9-A: Nulltoleranse mot mobbing

Kilde til denne artikkelen er: Udir.no, fug.no

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

 

Rett til et trygt skolemiljø

I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering  i opplæringsloven § 9-A. Denne lovparagrafen gjelder på skolen, på skoleveien, i skolefritidsordning (SFO/AKS) og på leksehjelp. Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet. Elevene har rett til å være med og planlegge og gjennomføre arbeidet for et godt og trygt skolemiljø.

 

De voksnes ansvar

Loven plasserer ansvaret for elevenes trygghet hos de voksne, som skal observere og gripe inn raskt dersom de får mistanke om eller får vite om at et barn ikke har det bra. Det er rektor som har ansvaret for å følge opp dette arbeidet. Rektor skal sørge for at det blir laget en plan og satt inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og foreldrene om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger. Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

 

Hvis skolen ikke gjør nok

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen. Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen, og det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor. Du må ta kontakt med Fylkesmannen i det fylket du bor, og saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå. Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

De voksne på skolen skal:

 

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Vil du vite mer?