Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Prøver og kartlegginger

De nasjonale prøvene er elektroniske og gjennomføres på datamaskin eller nettbrett.

Nasjonale prøver og kartlegginger er en del av underveisvurderingen som foregår i skolen. Det finnes ulike prøvetyper med ulikt formål, og prøvene gjennomføres i bestemte fag, ferdigheter og trinn.

Hvilke prøver – og når?

Det finnes to ulike typer prøver i skolen som er obligatorisk for alle – nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. Kartleggingsprøvene er lagt til de første årene på skolen.  


Nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Skolen sammenligner resultatene med landsgjennomsnittet, og ser på egne resultater over tid. Nasjonale prøver gjennomføres om høsten, rett etter elevene har begynt i 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver skal gi informasjon om elever på alle ferdighetsnivåer, og derfor er noen av oppgavene veldig vanskelige. Det er lurt å snakke med barna om dette på forhånd slik at de ikke blir skuffet hvis de ikke klarer alle oppgavene.


Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleåra. Det finnes både obligatoriske og frivillige kartleggingsprøver. De obligatoriske kartleggingsprøvene er i lesing på 1., 2. og 3. trinn og i regning på 2. trinn. Det finnes i tillegg flere frivillige prøver i regning, engelsk og digitale ferdigheter. Resultatene fra kartleggingsprøvene er kun til lokalt bruk for lærere, elever og foreldre. Fordi prøvene er laget for å fange opp de som trenger ekstra hjelp, vil de fleste elevene få til flesteparten av oppgavene. Mange vil derfor oppleve prøvene som lette.


Film: Forelesning om underveisvurdering (7:07)

Fritak fra nasjonale prøver:


Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver.

Nasjonale prøver skal gi informasjon om elever på alle ferdighetsnivåer, og derfor er noen av oppgavene veldig vanskelige.

Kilder: Utdanningsdirektoratet (Udir)