Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Nye læreplaner!

Kilder til denne artikkelen er Udir,  Kunnskapsdepartementet og Regjeringen. Tilrettelagt av inforegi.  

De nye læreplanene skal gi skolen et verdiløft.

I læreplanene får vi vite hva elevene skal lære på skolen og hvilke mål de jobber mot. Nå er nye læreplaner i alle fag i grunnskolen lansert, og skal tas i bruk fra neste høst. Her kan du lese hva som er nytt.

Fagene bevares, men innholdet er nytt

I det nye læreplanverket vil det fortsatt være de samme skolefagene som tidligere, men innholdet i dem er fornyet. Flere fag blir mer praktiske og utforskende. De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative. Det blir mer læring gjennom lek for de yngste elevene. Digitale ferdigheter og kritisk tenkning har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Elevene skal for eksempel øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. De skal også utvikle god digital dømmekraft, lære om kildekritikk og informasjons- og datasikkerhet.

 

Dybdelæring

De nye læreplanene skal gi elever og lærere mer tid til fordypning, slik at elevene forstår stoffet og kan bruke det de har lært i andre sammenhenger. Dette kalles dybdelæring, og er noe mer enn faglig fordypning. Dybdelæring handler om å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer å reflektere over egen læring og bruker det man har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

 

Tverrfaglige temaer

Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Disse tre temaene inngår i fagene der det er naturlig, og samlet skal opplæringen i fagene bidra til en helhetlig forståelse av temaene. De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt. Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag.


Hva blir nytt i skolen fra høsten 2020?

  • Tre tverrfaglige temaer innføres .
  • Flere fag blir mer praktiske og utforskende. 
  • Læring gjennom lek 
  •  Alle fag får nye verditekster 
  • Nye kompetansemål 
  • Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass 
  • Kritisk tenking blir en mer sentral del​​​​​​​

Når blir de nye læreplanene innført?:

 

  • For 1.–9. trinn blir de innført august 2020.
  • For 10. trinn blir de innført august 2021.

Vil du vite mer?