Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Nye læreplaner på vei

Kilder til denne artikkelen er Kunnskapsdepartementet (KD) og Utdanningsdirektoratet (Udir)

Læreplanene definerer hva elevene skal lære.

Høsten 2020 skal innholdet i skolen være fornyet. Nå kan du lese forslaget til de nye læreplanene. Målet med fagfornyelsen er å ruste elevene best mulig for fremtiden.

Fagfornyelsen

I 2006 fikk skolen helt nye læreplaner, gjennom det som heter Kunnskapsløftet. Nå skal innholdet i alle disse læreplanene fornyes, men fagene skal fortsatt være de samme. Noen av de viktigste forskjellene er at de nye planene skal legge til rette for mer dybdelæring, slik at elevene bedre kan se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å reflektere over det de lærer. Det innebærer at læreplanene blir mindre omfattende enn de var før. Da kan lærerne i større grad gå i dybden på temaer og emner de mener er viktige å prioritere. Tre tverrfaglige temaer skal prioriteres i alle fag der det er relevant. Disse temaene er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Mye vil likevel være som før. Å lære å lese, skrive og regne – samt å utvikle gode digitale ferdigheter ­– skal fortsatt være blant de viktigste oppgavene for skolen.  Se film om lenger ned.


Når kommer det?

Arbeidet med de nye læreplanene har pågått i lang tid allerede. Grupper med lærere, pedagoger og andre fagfolk utarbeidet først såkalte kjernelementer i hvert fag, som består av både det viktigste innholdet og det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. Med dette som utgangspunkt har nye grupper med fagfolk utarbeidet forslag til læreplaner i fagene. Disse forslagene er nå lagt ut på høring, slik at alle kan lese og komme med innspill på forslagene. Kunnskapsdepartementet vil deretter fastsette de endelige planene, og skolen vil ta dem i bruk fra høsten 2020.  


Skolen har fått ny «grunnlov» også

Læreplanene har en overordnet del som skal ligge til grunn for alt skolen gjør og lærer bort til elevene. Dette felles verdigrunnlaget ble fornyet i 2017, og kan sammenlignes med skolens «grunnlov». Forrige gang denne delen ble fornyet var i 1993, så det var på høy tid med en oppdatering for å speile hvordan samfunnet har utviklet seg og hvilken rolle skolen skal spille i fremtiden.

Nye tverrfaglige temaer som skal inngå i fagene:

 

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen: