Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Ny læreplan

Hva skal være innholdet i fremtidens skole?

Samfunnet vårt er i rask endring, og skolens innhold må utvikles i takt med disse endringene. Opplæringen i skolen skal legge grunnlag for barnas voksne liv i en fremtid vi ikke kjenner. Derfor må innholdet i skolen fornyes jevnlig.

Fornyelse av Kunnskapsløftet

Det har gått elleve år siden Læreplanverket Kunnskapsløftet ble innført. En prosess med å fornye innholdet i læreplanen er i gang for å møte endringene i samfunnet og arbeidslivet. Fornyelsen av Kunnskapsløftet skal gi en bedre sammenheng mellom de ulike delene av læreplanverket, slik at både skolens brede formål og elevenes faglige læring blir bedre ivaretatt. Skolefagene skal videreutvikles slik at det legges enda bedre til rette for elevenes dybdelæring og grunnleggende kompetanse i fagene.


Hvordan skjer fornyelsen?

En fornyelse av læreplanen vil ta tid og bestå av flere trinn. Det er laget en strategi for hvordan arbeidet skal foregå. I denne strategien er læreplanutviklingen inndelt i faser. Først skal den generelle delen av læreplanen – skolens verdigrunnlag – fornyes. Dette arbeidet skal være ferdig høsten 2017. Deretter skal fagfornyelsen planlegges og hvordan verdigrunnlaget i ny generell del skal integreres i fag. I 2018–2019 skal læreplangrupper utvikle forslag til nye læreplaner for fag. I 2019 starter implementeringsfasen hvor skoler og kommuner skal forberede seg og ta i bruk det nye læreplanverket.


Ny generell del av læreplanen

I den generelle delen av læreplanen skal du finne grunnlaget for skolens menneskesyn og synet på læring. Den er fra 1993, og regjeringen mener det er på tide med en ny. Begrunnelsen er behovet for en generell del som er tilpasset dagens formål i skolen, og som tar innover seg hvor mye samfunnet har utviklet seg. Den nye generelle delen skal gi føringer for opplæring i fag, og skal tydeliggjøre opplæringens ansvar for danning og utvikling av elevenes helhetlige kompetanse. Utkast til ny generell del er ute på høring.Derfor vil jeg fornye den generelle læreplanen- Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister

Plan for fornyelsen av læreplanen:

  1. 2017: Ny generell del
  2. 2017–2018: Planlegging av fagfornyelse
  3. 2018–2019: Utvikle nye læreplaner for fag
  4. 2019: Forberede og sette i verk ny læreplan​​​​​​​

I 2019 starter implementeringsfasen hvor skoler og kommuner skal forberede seg og ta i bruk det nye læreplanverket.

Vil du vite mer?

Kilder:
Kunnskapsdep. (Film: Norsk Lektorlag)