Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Formålet med kartleggingsprøver

Snakk gjerne med barna om formålet med kartleggingsprøvene.

Kartleggingsprøvene er til for å avdekke hvilke elever som trenger ekstra hjelp. Disse prøvene bidrar til å finne ut hvem disse elevene er på et tidlig tidspunkt, og hva de behøver hjelp til.

Hva er kartleggingsprøver?

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Prøvene tilbys på 1.–4. trinn, og det er lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter som kartlegges.

Resultatene fra kartleggingsprøvene er kun til lokalt bruk for lærere, elever og foreldre. De skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet eller brukes til å sammenligne skoler. Fordi prøvene er laget for å fange opp de som trenger ekstra hjelp, vil de fleste elevene få til flesteparten av oppgavene. Mange vil derfor oppleve prøven som lett. Prøven gir altså ikke informasjon om elever med gode ferdigheter.


Hvorfor brukes kartleggingsprøver?

Kartleggingsprøvene skal avdekke om det er noen elever som har behov for ekstra oppfølging i begynneropplæringen. Det er viktig at disse elevene fanges opp så tidlig som mulig, og at skolen får best mulig informasjon om hva de trenger hjelp til.

Lærerne bruker informasjonen de får fra kartleggingsprøvene sammen med hva de vet om elevene fra før av som grunnlag for å gi best mulig tilpasset opplæring til den enkelte elev.


Kartleggingsprøver og tilpasset opplæring

Kartleggingsprøver er med på å gi et grunnlag for tilpasset opplæring. Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder for alle elever. Dette handler om at alle elever skal ha like muligheter til å utvikle seg, uavhengig av utgangspunkt og forutsetninger.

Opplæringen skal tilpasses på to nivåer, både til den enkelte elev og til hele elevgruppen. For at læreren skal kunne tilpasse opplæringen, må han eller hun ha kunnskap om den enkelte elevs evner og forutsetninger. I tillegg til prøver kartlegges dette gjennom observasjon, samtaler med foreldre, andre lærere og eleven selv.

Obligatoriske prøver:

  • Lesing 1,. 2. og 3. trinn
  • Regning 2. trinn


Frivillige prøver:

  • Regning 1. og 3. trinn
  • Engelsk 3. trinn
  • Digitale ferdigheter 4. trinn

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

Vil du vite mer?

Tekstkilder: Utdannings-direktoratet