Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hva er autisme?

Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter.

Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill med andre er de mest framtredende trekkene blant de som har autisme. De første symptomene dukker gjerne opp tidlig i livet.

Hva er autisme?

Autisme er en type utviklingsforstyrrelser som innebærer vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og repeterende atferd. Symptomene ved autisme varierer fra person til person. Noen har alvorlig psykisk utviklingshemning og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk. Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill er de mest fremtredende trekkene blant dem som har normale intellektuelle evner. En regner med at cirka én prosent av befolkningen har autisme. Det er flere gutter enn jenter som får diagnosen. 

 

Autismespekterforstyrrelser

Den store variasjonen i symptombilde gjør at man snakker om et «spekter» av forstyrrelser. Autisme kalles derfor mer presist for autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser, der spekteret består av 5–6 undergrupper. De vanligste undergruppene er barneautisme og Aspergers syndrom. Forekomsttallene har økt de siste årene, det vil si at flere får diagnoser i autismespekteret nå enn tidligere. Hovedårsaken til dette er at man har fått mer kunnskap om autismespekter-forstyrrelser, og de som jobber i barnehager, helsestasjoner og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker vet oftere hvilke tegn de skal se etter. Det er også flere med mildere symptomer og normale intellektuelle evner som får diagnoser i autismespekteret nå enn tidligere.

 

Kjennetegn

Mennesker med autisme har store utfordringer med å forstå forholdet mellom det som sies, hvem som sier det, hvordan det sies, hva de ser når de ser seg omkring og hva de vet om situasjonen generelt. Vansker med å forstå blikk, ansiktsuttrykk, kroppsspråk og gester forstyrrer kommunikasjonen ytterligere. De som har autisme har gjerne få og snevre interesser. Ensporethet i tanker og væremåte er karakteristisk. Mange reagerer sterkt på små endringer i detaljer i sine omgivelser, og kan vise en rigid motstand mot forandring.

Kjennetegn:

  • Problemer med sosial forståelse og samspill
  • Begrenset språkforståelse (indirekte tale, billedlige uttrykk)
  • Begrenset, stereotyp og repeterende atferd
  • Motstand mot forandring

En regner med at cirka én prosent av befolkningen har autisme.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Kilder:

Fhi, helsenorge.no, Autismeforeningen i Norge.