Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Ferie i skoletiden

Å få gå på skole er både en rettighet og en plikt. Foreldrene er ansvarlige for at barnet oppfyller skoleplikten.

Det er oppmøteplikt for elevene i grunnskolen. Dersom permisjon for en kort periode søkes og innvilges, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i denne perioden.

Skole har prioritet

Foreldre som har en positiv holdning til skole og opplæring viser at skolen har prioritet foran fritidsaktiviteter og ferier. Kommer skolearbeidet i konflikt med fritidsaktiviteter, er det fritidsaktivitetene som må vike. Dette gjelder også ved fravær og ferie i skoletiden. Å ta oppmøteplikten i skolen på alvor og ha en høy terskel for når en kan være borte, er en verdifull holdning å ta med seg inn i studietid og arbeidsliv. Ditt barns fravær kan også påvirke andre. At en elev er borte, merkes spesielt godt i forbindelse med gruppearbeid, framføringer, kartlegginger osv.


Å søke permisjon

Skolen kan etter søknad om permisjon gi fri i inntil to uker, dersom dette er forsvarlig. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring. I denne vurderingen er det relevant å legge vekt på elevens prestasjoner, om eleven får opplæring i permisjonstiden, permisjonshistorikk og skolens opplegg i permisjonstiden, for eksempel gjennomføring av kartleggingsprøver og nasjonale prøver. Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

Hvis barnet er borte fra skolen

De fleste foreldre klarer å legge feriene innenfor de dagene barnet har skolefri. Dersom barnet likevel får innvilget permisjon i skoletida, er det foreldrenes ansvar å følge opp læringsmålene og arbeidsoppgavene gitt på skolen mens barnet har vært borte. Det er et vilkår for permisjonsretten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i den ordinære undervisningen etter at permisjonstida er ute.

Regler ved permisjon:


  • Skolen kan gi elev fri fra opplæringen i inntil to uker, dersom det er forsvarlig.  
  • Skolen vurderer om det er forsvarlig.
  • Elevene har ikke rett til permisjon.

Ditt barns fravær kan også påvirke andre.

Vil du vite mer?

Kilder: Udir, FUG