Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Ferie i arbeidstiden?

Kilder til denne artikkelen er Utdanningsdirektoratet (Udir) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Skoletid er arbeidstid for barna.

Å få gå på skole er både en rettighet og en plikt. Foreldrene er ansvarlige for at barnet oppfyller skoleplikten. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring.

Regler for permisjon

Elevene har en plikt til opplæring i grunnskolen. Derfor må foreldrene søke om permisjon hvis barnet skal være borte fra skolen av andre grunner enn sykdom. Elevene har ikke rett på permisjon, eller rett til å få erstattet tapt opplæring dersom de innvilges permisjon. Det er skolen som avgjør om det er forsvarlig for eleven å være borte, ut fra opplæringen eleven totalt sett får. Permisjonen kan ikke vare lenger enn to uker av gangen.


Oppfølging under fraværet

De fleste foreldre klarer å legge feriene innenfor de dagene barnet har skolefri. Dersom barnet likevel får innvilget permisjon i skoletida, er det foreldrenes ansvar å følge opp læringsmålene og arbeidsoppgavene gitt på skolen mens barnet har vært borte. Det er et vilkår for permisjonsretten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følge med i den ordinære undervisningen etter at permisjonstida er ute.


Holdninger til fravær

Foreldre som har en positiv holdning til skole og opplæring viser at skolen har prioritet foran fritidsaktiviteter og ferier. Kommer skolearbeidet i konflikt med fritidsaktiviteter, er det fritidsaktivitetene som må vike. Dette gjelder også ved fravær og ferie i skoletiden. Å ta oppmøteplikten i skolen på alvor og ha en høy terskel for når en kan være borte, er en verdifull holdning å ta med seg inn i studietid og arbeidsliv. Ditt barns fravær kan også påvirke andre. At en elev er borte, merkes spesielt godt i forbindelse med gruppearbeid, framføringer, kartlegginger osv.

Regler:

 

  • Skolen kan gi eleven fri fra opplæringen i inntil to uker, dersom det er forsvarlig
  • Skolen vurderer om det er forsvarlig.
  • Elevene har ikke rett til permisjon.

Kommer skolearbeidet i konflikt med fritidsaktiviteter, er det fritidsaktivitetene som må vike.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen: