Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

FAU – din kanal til skolen

Opplæringsloven krever at alle skoler skal ha et FAU.

Medlemmene i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal representere alle foreldrene ved skolen. FAU skal være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og skal fremme samarbeidet mellom disse.

Hva er FAU?

FAU er et arbeidsutvalg bestående av valgte foreldrerepresentanter. Dette arbeidsutvalget fungerer som et styre for alle foreldrene, og kalles FAU. Hvordan FAU velges og er sammensatt avhenger av skolens størrelse og organisering. Det er vanlig at det er minst én foreldrerepresentant fra hver klasse eller trinn. Ofte har FAU vedtekter som forteller hvordan valgordningen er.


Hva gjør FAU?

Et FAU kan ha mange oppgaver og fokusområder, avhengig av hva behovene er på den enkelte skole. Mange FAU engasjerer seg i de fysiske forholdene ved skolen, og trafikkforholdene i skolens nærmiljø.

Sosiale tiltak for foreldre og elever, ulike arrangementer, tiltak mot mobbing og for å forbedre læringsmiljøet, kan være andre oppgaver.


Noen FAU er også involvert i kurs og informasjonstilbud til foresatte, gjerne i samarbeid med skoleledelsen. Oppfølging av enkelte prosjekter, for eksempel knyttet til IKT i skolen, skolevurdering, integreringssatsning eller bygge- og rehabiliteringsplaner, kan være aktuelle oppgaver for et FAU. Generelt utviklings- og planarbeid ved skolen engasjerer også gjerne FAU seg i.


Hvorfor FAU?

Opplæringsloven, Barneloven og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring. Foreldre har dessuten rett til medvirkning i skolen. Derfor må skolen legge til rette for samarbeid, og FAU er et viktig organ i denne sammenhengen.


FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning i skolen, og har medansvar for at foreldrene bidrar til arbeidet for et godt læringsmiljø.

Hvordan kommer jeg i kontakt med FAU?:

Det er vanlig at alle klassegrupper har minst én FAU-representant. Denne er ditt kontaktpunkt. I tillegg finnes det ofte info om hvem som er leder for FAU på skolens nettsider.


I forbindelse med skolestart vil du finne nyttige artikler for grunnskoleforeldre. De er tagget #foreldreskolen. Trykk her for å lese dem>>

Kilde:FUG

Filmer