Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Skolehverdag med smittevern

Kilder til denne artikkerlen er Utdanningsdirektoratet (Udir), Folkehelseinstuttet


Foresatte skal påse at barnet vasker hendene grundig før man drar hjemmefra og når man kommer hjem.

Ved oppstart av skolene er det klart at det blir en litt annerledes skole. Utdanningsdirektoratet har utstedt en veileder som skolene forbereder seg på. Her kan du lese en kortversjon av veilederen med fokus på det som berører deg i foreldrerollen. Når skal man ikke møte på skole/SFO. Hva skal foreldre gjøre?

Denne artikkelen er oppdatert 22.april.

Veilederen innhold

Man kan ikke nødvendigvis bruke de samme tiltakene på skoler som for eksempel i bedrifter. Veilederen for 1.-7. trinn er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.


Veilederen gir skolene nokså grundige råd om hvordan de på best mulig måte skal sørge for en smittefri skole. Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

1.    Syke personer skal ikke være på skolen

2.    God hygiene

3.    Redusert kontakt mellom personer


Veilederen har følgende innhold:

·         Skolens samfunnsrolle

·         Smitteforebyggende tiltak

·         Er det noen barn og ansatte det må tas spesielle hensyn til?

·         Opplæring av ansatte og informasjon til foresatte

·         Sjekkliste for smittevern på skoler og SFO

De ansatte ved skolen får opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i veilederen. 

Du kan lese hele veilederen hos Udir>>

Dette er en veileder. Følg også med på din skole sin informasjon for spesifikke regler og råd. 


Kontakt med foresatte

Det anbefales å ikke arrangere foreldremøter eller andre større samlinger i dette stadiet av covid-19 utbruddet. Utviklingssamtaler bør erstattes med digitale møter. Der det ikke er mulig, kan utviklingssamtalen gjennomføres med smitteverntiltak.


Skal - skal ikke?

Barnet skal komme på skolen/SFO når:

  • Når det ikke har symptomer på sykdom.
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven møte i skole/SFO som normalt.
  • Barn med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
  • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Barnet skal IKKE komme på skolen/SFO når:

 

  • Barn skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse bli hjemme. (til man har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Barn som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
  • Barn som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
  • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Hva med barn med kroniske sykdommer

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men som kan møte på skolen som vanlig, gjelder blant annet:

·  Diabetes

·  Velkontrollert astma

·  Allergi

·  Epilepsi

·  Downs syndrom

·  Hjertefeil uten hjertesvikt

·  Autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom

·  Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom


Hvilke diagnoser som inngår i gruppe 1-8 er nærmere spesifisert på nettsidene til Norsk barnelegeforening>>


Foresatte som er i risikogruppe?

Veilederen sier at foresatte som er i risikogruppen kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rette-legging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen. I slike tilfeller bør også hensynet til barnets beste tillegges stor vekt.


Forberedelser hjemme:

Alle skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Foresatte påser at dette skjer før man drar hjemmefra og når man kommer hjem. Følg med på skolens informasjon for spesifikke regler og råd. 

Skolen er en vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide.  Ansatte i skolen har derfor en sentral rolle for å ivareta elevene også i en pandemi-situasjon. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smitte-begrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det har derfor stor betydning at barn kan gå på skole i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte. - Fra Veileder om smittevern